Bunch

7 tekstów – auto­rem jest Bun­ch.

Ludzie nie mają rac­ji, mówiąc iż trud­no jest zna­leźć wyb­rankę ser­ca. To nie jest aku­rat tak trud­ne. Kiedyś zna­leźć się prze­cież uda. La­ta zlecą i na ho­ryzon­cie ktoś w końcu się po­jawi. Praw­dzi­wym prob­le­mem jest jed­nak to, czy wte­dy to Ty dla niej okażesz się być JEJ wyb­rankiem serca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2013, 22:32

Nie ma ludzi ideal­nych, są tyl­ko ideal­ne o nich wyobrażenia. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 maja 2013, 01:04

Re­ligia jest jak Vódka - mąci w głowach, jest niedob­ra i mo­tywu­je słabych do życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2013, 03:50

Pa­miętaj­my tyl­ko dob­re rzeczy, te złe nie dadzą o so­bie zapomnieć 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 13 maja 2013, 05:58

Dro­ga zwa­na życiem, którą idziemy pat­rząc za siebie, zaw­sze pro­wadzi pod górkę. Łat­wo się tyl­ko z niej stacza na sam dół. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 maja 2013, 20:21

Nie jest mi­lione­rem ten, kto nie umie wiązać krawata. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 maja 2013, 01:36

Umierać zaczy­namy już w dniu przyjścia na świat, niektórym tyl­ko to krócej zajmuje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 maja 2013, 06:45

Bunch

Zeszyty
  • Ulubione, wybrane stąd – Afo­ryz­my tu­tej­szych użyt­kowników (i nie tyl­ko) ja­kie mi się spo­dobały.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bunch

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 października 2013, 19:58Bunch sko­men­to­wał tek­st Zapomnieć. Ta­kie pros­te słowo. [...]